Wizy

Z dniem 01.06.2007 weszla w zycie Umowa miedzy Wspólnota Europejska a Federacja Rosyjska o ulatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Od dnia 01.01.2008 przestaje obowiazywc zwolnienie z posiadania wizy tranzytowej na przejazd przez terytorium Bialorusi.

Od dnia 01.01.2008 przy skladaniu wniosku wizowego wymagane jest dolaczenie polisy ubezpieczeniowej na okres pobytu (czasu trwania wizy) na sume ubezpieczenia min. 30.000,00 EUR.

UWAGA!
Od dnia 01.01.2008 przestaje obowiazywc zwolnienie z posiadania wizy tranzytowej na przejazd przez terytorium Bialorusi do Rosji i krajów WNP.

DOKUMENTY

W celu uzyskania wizy do Republiki Bialorusi nalezy zlozyc w Biurze Podrózy ALEX
nastepujace dokumenty:
Dla kazdego rodzaju wizy, w tym wizy 1- krotnej z okresem waznosci do 30 dni:
- formularz wizowy (dostepny w biurze) wypelniony drukowanymi literami, jednym dlugopisem; Wniosek wizowy:
- jedno zdjecie (kolorowe, aktualne, formatu paszportowego 3 x 4 cm), nie starsze niz 6 miesiecy i umozliwiajace identyfikacje osoby
aplikujacej
- paszport podpisany, wazny min. 3 miesiace po uplywie waznosci wizy, wymagana 2 wolne strony na wklejenie wizy);
- polise ubezpieczenia medycznego firmy T.U. EUROPA (do uzyskania w biurze). Ubezpieczenie powinno pokrywac wszystkie zaplanowane dni
pobytu w okresie waznosci wizy;
- dokumenty potwierdzajace cel podrózy oraz okres zamierzonego pobytu.
Pozostale dokumenty wymagane przy skladaniu wniosku wizowego:
1. Dla wizy turystycznej - voucher potwierdzajacy rezerwacje hotelu na Bialorusi.
2. Dla wizy tranzytowej: wazna wize do panstwa docelowego oraz jej ksero, - kopie biletu lotniczego lub kolejowego, - podanie
od firmy (dotyczy kierowców), ubezpieczenie travel
Jezeli wnioskodawca jest osoba niepelnoletnia wymagane sa kopie stron paszportów rodziców, zawierajace dane osobiste ze zdjeciem.
Wiza tranzytowa moze byc wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do panstwa docelowego. Wize tranzytowa wydaje sie na
okres pobytu nie dluzszy niz 2 dni, liczac od dnia kazdego wjazdu na terytorium Bialorusi
Konsul moze zazadac dodatkowych dokumentów potwierdzajacych dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosic osobe ubiegajaca sie o
wize na rozmowe w celu zlozenia dodatkowych wyjasnien.
Dokumenty nalezy skladac nie wczesniej niz 3 miesiace przed planowana podróza.
Wydzial Konsularny nie przyjmuje dokumentów nadeslanych do Konsulatu faksem, poczta lub poczta elektroniczna.

SKLADANIE I ODBIÓR DOKUMENTÓW NA WIZY TURYSTYCZNE W B.P. ALEX

Biuro Podrózy ALEX jest czynne od Poniedzialku do Piatku w godz. 09:00 – 17:00, w Soboty 09:00-14:00
Czas oczekiwania na wize bialoruska:
- dla trybu zwyklego – do 5 dni roboczych od zlozenia wniosku w Konsulacie *
- dla trybu pilnego – od 1 do 2 dni roboczych od zlozenia wniosku w Konsulacie *
Czas przedluzenia wniosku wizowego moze byc przedluzony przez konsula.

OPLATY
Wraz z dokumentami nalezy wniesc w kasie naszego biura oplate wizowa zgodnie z cennikiem wraz z oplata za
Voucher -100 zl + posrednictwo: 50 zl od osoby doroslej + ubezpieczenie Travel TU EUROPA . W przypadku
odmowy wydania wizy oplata za posrednictwo nie ulega zwrotowi.

CENNIK OPLAT WIZOWYCH KONSULATU REPUBLIKI BIALORUSI
(wazny od 21.02.2008)
Rodzaj wizy Cena (EUR)
Cena (EUR)
tryb pilny

KRÓTKOTERMINOWA
sluzbowa, prywatna, turystyczna 1-krotna do 30 dni 25 50
sluzbowa, prywatna, turystyczna 2-krotna do 30 dni 35 60
sluzbowa lub prywatna wielokrotna do 90 dni 60 85
tranzytowa 1-krotna do 2 dni 10 35
tranzytowa 2-krotna 15 40
grupowa (5 i wiecej osób) 10 35

DLUGOTERMINOWA
sluzbowa lub prywatna wielokrotna do 6 m./1 roku*) 150 175 1)
tranzytowa wielokrotna 35 60
wiza dla dzieci do lat 6 gratis -
wiza dla dzieci do lat 16 5 -
wiza dla dzieci do lat 16 - tranzytowa 2 -
* wiza wielokrotna na 6 miesiecy lub 1 rok
1) tryb pilny mozliwy jedynie dla kierowców transportu miedzynarodowego
Na podstawie „Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Republiki Bialorusi o ruchu osobowym” podpisanej
dnia 21.12.2007 oraz informacji Konsulatu dokonano nastepujacych ustalen:
Dla obywateli RP, którzy zrzekli sie obywatelstwa Bialorusi wymagane jest dolaczenie kopii dokumentu wydanego przez Konsulat potwierdzajacy
ten fakt.
Dla dzieci urodzonych po 17.08.2002 z malzenstw miesznych (polsko-bialoruskich) wymagana jest bezposrednia rozmowa rodziców z
Konsulem.
Okres pobytu na terytorium Bialorusi nie moze przekroczyc lacznie 90 dni w ciagu 1 roku, dla kierowów polskich firm-czlonków ZMPD - do 180
dni.
Obywatele RP udajacy sie na terytorium Bialorusi winni posiadac przy sobie srodki platnicze w wysokosci 14 USD/ dzien pobytu, a w przypadku
tranzytu samochodem - 68 USD.
Obywatele RP musza w ciagu trzech dni roboczych od przyjazdu na Bialorus uzyskac od milicji czasowe zameldowanie.
Okres rozpatrywania wniosków (z artykulu 10, 11)
Konsulat udziela odpowiedzi na wniosek o wydanie wizy w nastepujacych terminach:
a) w trybie normalnym - w terminie nie przekraczajacym 5 dni roboczych i nie dluzszym niz 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
wymaganych dokumentów z zastrzezeniem wydluzenia terminu oczekiwania do 30 dni kalendarzowych.
b) w trybie ekspresowym - w terminie do 3 dni roboczych. W tym trybie rozpatrywane sa wnioski nastepujacej kategorii obywateli:
- czlonków oficjalnych delegacji bioracych udzial w negocjacjach i konsultacjach miedzyrzadowych na terytorium Republiki Bialorus;
- czlonków dwustronnych miedzyrzadowych komisji i grup roboczych bioracych udzial w posiedzeniach tych komisji i grup na
terytorium Republiki Bialorus;
- osób potrzebujacych pomocy medycznej i osób im towarzyszacych, pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzajacych;
- organizatorów i uczestników wystaw, targów, konferencji i seminariów gospodarczych;
c) niezwlocznie – na podstawie zawiadomien o ciezkiej chorobie lub smierci bliskiego krewnego lub czlonka rodziny, w oparciu o dokumenty
potwierdzajace oraz powiadomienia naplywajace droga dyplomatyczna
Zwolnienie z obowiazku wizowego (z artykulu 4, 7, 9)
Z obowiazku uzyskania wiz zwolnieni sa:
a) obywatele posiadajacy wazne paszporty dyplomatyczne (przy pobytach do 30 dni). Nie dotyczy osób skierowanych do pracy w
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzedach konsularnych i przedstawicielstwach organizacji miedzynarodowych, majacych siedzibe na
terytorium Republiki Bialorusi oraz towarzyszacych im czlonków rodzin pozostajacych z nimi we wspólnocie domowej;
b) obywatele zamieszkujacy na stale na terytorium Republiki Bialorusi wjezdzajacy na podstawie waznego dokumentu podrózy
stwierdzajacego tozsamosc oraz waznej karty pobytu cudzoziemca wydanej przez wlasciwe organy Republiki Bialorusi;
c) czlonkowie zalóg wpisani na liste zalogi statków powietrznych lotnictwa cywilnego Stron– na podstawie zapisu w deklaracji generalnej
(zlecenie na lot);
d) czlonkowie zalóg cywilnych statków morskich Stron plywajacych po wodach miedzynarodowych – na podstawie ksiazeczki zeglarskiej
oraz wpisu na liste zalogi lub wypisu z niej;
e) czlonkowie zalóg oraz obslugi statków powietrznych Stron uczestniczacy w akcjach awaryjnych i ratowniczych;
Wizy bezplatne (z artykulu 15)
Z oplat wizowych zwolnione sa nastepujace kategorie osób:
a) dzieci, które w dniu wyjazdu nie ukonczyly 6 roku zycia;
b) uczniowie, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i towarzyszacy im nauczyciele, którzy podrózuja w celu podjecia studiów na
wyzszej uczelni lub udzialu w szkoleniach;
c) naukowcy, wyjezdzajacy w celu prowadzenia badan naukowych;
d) w przypadkach indywidualnych lub na zasadzie wzajemnosci - uczestnicy imprez o charakterze kulturalnym, naukowo-technicznym,
sportowym, po przedlozeniu potwierdzajacych dokumentów, jesli przybycie na terytorium drugiej Strony wiaze sie ze wspieraniem
zainteresowan kulturalnych, interesów w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki wspólpracy rozwojowej lub w innych spolecznie waznych
dziedzinach.
Wizy wielokrotne (z artykulu 12, 13, 16)
Wizy uprawniajace do wielokrotnych wyjazdów z waznoscia do jednego roku, z tym, ze laczny czas pobytu nie moze przekroczyc 90 dni
liczonych w okresie 6 miesiecy, wydawane sa nastepujacym obywatelom:
a) uczestnikom wymiany na szczeblu wladz panstwowych, niezaleznie od ich dziedziny dzialalnosci – na wniosek organu przyjmujacego;
b) kierowcom i czlonkom zalóg pojazdów samochodowych wykonujacym miedzynarodowe przewozy drogowe – na podstawie stosownych
dokumentów potwierdzajacych wykonywanie tych przewozów lub wniosku narodowego stowarzyszenia przewozników drogowych Strony
wnioskujacej;
c) obywatelom podrózujacym w celu utrzymania kontaktów rodzinnych, a zwlaszcza w celu odwiedzenia najblizszych krewnych - na
podstawie stosownych dokumentów stwierdzajacych pokrewienstwo.
Wizy uprawniajace do wielokrotnych wyjazdów z waznoscia do jednego roku, wydawane sa kolejowemu personelowi sluzbowemu
przekraczajacemu polsko-bialoruska granice panstwowa w zwiazku z wykonywaniem obowiazków sluzbowych - na podstawie stosownych
dokumentów.